Skip to main content

Lid worden

Een bedrijf kan lid worden van het CIM als het tot één van de 3 CIM-families behoort: de adverteerders, de media- en reclameagentschappen, of de media en hun reclameregies. 

Om lid te worden, vul je een toetredingsaanvraag in die je dan tekent en per post terugstuurt. Een toetredingsaanvraag kan je invullen door op de link te klikken in de kader hiernaast (je leest best eerst de Statuten en het Huishoudelijk Reglement).

 • Als Adverteerder is dit alles wat je moet doen.
 • Als Tussenpersoon moet je ook aanduiden welke formule je kiest voor de toegang tot de CIM-gegevens.
 • Als Mediabedrijf moet je aangeven welk medium je wil laten meten, en ook de studie van je keuze (zie hieronder).

Lid zijn impliceert dat je een jaarlijks bijdrage betaalt: 780 € voor een individueel lid, 450 € voor een geassocieerd lid (van toepassing in een beperkt aantal gevallen).

Behoor je niet tot één van de ledenfamilies?
Niet-leden kunnen onder bepaalde voorwaarden toegang krijgen tot CIM-gegevens, als het Bestuursorgaan zijn goedkeuring geeft over het principe van de toegang en over het type gegevens dat geleverd wordt. Voor media audit bureau's heeft het Bestuursorgaan specifieke voorwaarden bepaald.

Intekenen op een studie

Tussenpersonen (media- en reclameagentschappen) kunnen toegang te krijgen tot gegevens van de CIM-studies. Daarvoor bestaan verschillende formules, in functie van de grootte van het bedrijf en de studie(s) waartoe ze toegang willen hebben. De keuze van de formule gebeurt samen met de toetredingsaanvraag tot het CIM (kijk in het kader "Lid worden" hiernaast).

Media kunnen intekenen op één of meerdere CIM-studies. Hieronder kan je klikken op de studie van je keuze. Je gaat dan naar een pagina met alle uitleg over hoe je kan intekenen op die specifieke studie.

Denk eraan: stuur alle ingevulde documenten ondertekend en per aangetekend schrijven naar:

CIM vzw
T.a.v. Mevrouw Helen Willems, Voorzitter
Herrmann-Debrouxlaan 46
1160 Brussel
België.

Het volledige dossier wordt dan ter goedkeuring aan het Bureau en het Bestuursorgaan van het CIM voorgelegd.

 

Souscrire cinéma

Hoe intekenen op de crossmedia studies?

Elke intekenaar van een tactische CIM studie moet ook ingeschreven zijn voor de CIM strategische studies (Crossmedia en TGM).
Om toegang te krijgen tot de resultaten van deze studies dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • U moet lid zijn van het CIM
 • U dient een bijdrage te betalen voor de CIM CrossMedia en TGM studies.

Gelieve contact op te nemen met crossmedia@cim.be indien u zich wenst in te schrijven voor de CIM strategische studies. 

Hoe intekenen op de Digitale studie?

1. Deelnemen aan de meting

Bedrijven die een website, app of player willen opnemen in de CIM Digitale studie moeten lid zijn van het CIM en het jaarlijkse lidgeld betalen.

Aanvragen dienen tijdig ingediend te worden om te laten goedkeuren door de leden van de Technische Commissie en om alle technische voorbereidingen te kunnen uitvoeren.

Het aanvraagformulier voor de meting bezorg je per mail naar internet@cim.be. Je stuurt ons per mail ook welk reclametarief van toepassing is en wie de reclame-inkomsten ontvangt. Dit kan de intekenaar, een interne of externe regie zijn. Jouw intekening op de Internetmeting houdt automatisch in dat u zich akkoord verklaart met opname in de MDB-statistieken. Dit zijn verzamelde gegevens over de Belgische Media Investeringen.

Eens we het formulier en de gevraagde informatie ontvangen hebben, activeren we jouw aanvraag in onze database en bezorgen we jou de instructies voor het meten van de site, app of player en om het CIM Internet-label met link naar de Privacy Disclaimer van de studie te integreren op de site, app of player. Meer informatie vind je terug in het Reglement.

Van zodra de site, app of player correct gemeten wordt, vragen we aan de leden van de Technische Commissie hun akkoord om de site, app of player toe te voegen aan de officiële resultaten. Vanaf dan zijn de gegevens toegankelijk voor de intekenaars van de studie via de online rapporteringstools of rapporten op onze site.
 

2. Toegang tot data en tarieven

Intekenaars van de meting hebben toegang tot de dagelijkse levering van gegevens van alle sites, apps en players die binnen de studie gemeten worden. Intekenaars hebben daarnaast ook toegang tot meer gedetailleerde informatie over de sites, apps en players die zij zelf hebben ingetekend.

De financiële voorwaarden voor deze toegang is gebonden aan een specifieke tarificatie (klik hier voor meer uitleg). Via het document “CIM Internet_Rate card” kan u een schatting maken van de deelnamekosten aan de CIM Internet studie. Opgelet, dit bedrag is enkel een schatting en kan gewijzigd worden.


Vragen? Neem contact op met internet@cim.be

Hoe intekenen op de Out of Home studie?

Dit zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot de resultaten van de CIM Out of Home Studie: 

Deze bijdrages financieren de ontwikkelingen binnen de studie, ze zijn gebaseerd op de zakencijfers van de deelnemende regies.


De Out of Home Studie wordt momenteel volledig herzien. Als nieuw lid heeft u dan ook de voordelen van deze update.

Gelieve contact op te nemen met Joëlle Defossez (+32 (2) 661 31 59) indien u wenst deel te nemen aan de CIM Out Of Home Studie.


Vragen? Neem contact op met outofhome@cim.be

Hoe intekenen op de Persstudies?

Het CIM voert twee onderzoeken uit voor de pers: Echtverklaring en Persbereik. De Echtverklaring geeft een overzicht van het aantal exemplaren dat wordt verspreid terwijl het Persbereik informatie geeft over het aantal lezers van deze exemplaren en hun profiel.


Echtverklaring

Om deel te nemen aan de Echtverklaring moet je

 • lid zijn van het CIM en
 • jouw titel in schrijven voor de studie.
 • Jouw titel moet minstens 6 maanden bestaan op het moment van de eerste controle.
 • Jouw distributiesysteem moet een controle mogelijk maken.

Toetreden tot de Echtverklaring gebeurt via het inschrijvingsformulier. Dit inschrijvingsformulier moet volledig ingevuld worden, ondertekend worden door een wettelijke vertegenwoordiger van de firma. Dit document moet samen met een exemplaar van de publicatie, het toegepaste reclametarief en een gedetailleerd distributieplan per post teruggestuurd worden naar het CIM, en dit ter attentie van de Voorzitter van het Bestuursorgaan. 

Vooraleer jouw lidmaatschap en inschrijving in te dienen, raden wij jou aan kennis te nemen van onze statuten en het huishoudelijk reglement, evenals het reglement voor de studie Echtverklaring Pers waaraan u wenst deel te nemen.

Als uw lidmaatschap wordt goedgekeurd door ons Bestuursorgaan, kan je overgaan tot een eerste controle door het auditbureau MICC. Zij zullen de volledige oplage en distributie van uw titel grondig controleren. De nodige bewijsstukken moeten voor een periode van minstens 6 maanden, bij voorkeur een volledig kalenderjaar, voorhanden zijn. Deze controles zullen jaarlijks plaatsvinden en gaan steeds over het vorige kalenderjaar.

Voor een lijst met de documenten die MICC nodig heeft om de controle uit te voeren, kan u het document 'Hoe deelnemen aan de echtverklaring' raadplegen.

De kostprijs van deze controle is afhankelijk van de verdeling en van het aantal te controleren titels. De tarieven die momenteel van toepassing zijn, kan u hier downloaden.

Na elke positieve controle wordt er een proces-verbaal opgesteld. Dit proces-verbaal wordt samen met het bijhorende CIM-label opgestuurd. Het proces-verbaal en het label blijven 1 jaar geldig. Vóór de vervaldatum moet er een nieuwe controle worden gedaan.

Na deze controle is elke uitgever verplicht om driemaandelijkse verklaringen in te leveren.

Vragen? Neem contact op met presscirculation@cim.be


Persbereik

Om deel te nemen aan Persbereik, moet u

 • lid zijn van het CIM,
 • jouw titel laten echtverklaren,
 • het inschrijvingsformulier voor de Persbereiksstudie invullen en terugsturen,
 • ons de logo’s doormailen die geïntegreerd moeten worden in de vragenlijst van de studie.

Meer informatie over de deelname aan de studie, de financiële voorwaarden en de publicatie van de resultaten vind je in het reglement van de studie.

Vragen ? Inschrijven? Neem contact op met pressaudience@cim.be

 

Hoe intekenen op de Radiostudie?

1. Deelnemen aan de meting

Bedrijven die een radiostation wensen te laten opnemen in de CIM Radiostudie moeten lid zijn van het CIM en het jaarlijkse lidgeld betalen. Voor bestaande intekenaars dient elke vraag om een nieuw radiostation op te nemen in de studie ten minste 2 weken voor de start van het veldwerk te gebeuren. Deze periode komt overeen met de minimale technische voorbereidingstijd.

Voor aanvragen van niet-intekenaars begint de periode van 2 weken technische voorbereiding pas te lopen na de goedkeuring van het lidmaatschap door het Bestuursorgaan. Deze aanvragen gebeuren dus ten minste 6 weken voor de lancering.

2. Toegang tot de resultaten voor de media

De radiozenders en hun regies die lid zijn van het CIM hebben de keuze tussen een volledige toegang tot de resultaten van de studie, of een beperkte toegang tot de resultaten in de vorm van fiches. 

Volledige toegang tot de resultaten van de studie
Op dit moment vindt er drie keer veldwerk per jaar plaats (drie golven). Iedere golf leidt tot een publicatie.

Wie kiest voor een volledige toegang tot de gegevens van de studie krijgt toegang tot het volledige brutobestand (gegevens opgesplitst per kwartieren per gepubliceerde radio) en heeft recht om deze gegevens met een gecertifieerde software te gebruiken.

De tarieven voor een volledige toegang tot de radiogegevens worden jaarlijks bepaald in overleg met de Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media (VIA).

Iedereen die wil deelnemen aan de radiostudie moet contact opnemen met radio@cim.be.

Beperkte toegang tot de resultaten van de studie
De radiozenders die niet geïnteresseerd zijn in een volledige toegang tot de studie hebben de mogelijkheid om een beperkte toegang tot de resultaten te krijgen met name onder de vorm van fiches. U vindt u in het pdf-document meer details over deze fiches en de geldende tarieven. 

3. Toegang tot de resultaten voor de tussenpersonen

De financiële voorwaarden voor de toegang tot de Radiostudie voor agentschappen die lid zijn van het CIM wordt via specifieke financieringsregels voor alle CIM-studies geregeld (klik hier voor meer uitleg).

De media-agentschappen die intekenen op de Radiostudie krijgen volledige toegang tot de resultaten van de studie (cfr. supra).

4. Toegang voor derden

Het CIM voorziet ook voor Media Audit Bureaus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de CIM Radio-resultaten. De financiële voorwaarden voor deze toegang zijn gebonden aan een specifieke tarificatie (klik hier voor meer uitleg).


Het reglement van de Radiostudie is hier beschikbaar.


Vragen? Inschrijven? : neem contact op met radio@cim.be

 

Hoe intekenen op de TV-studie?

1. Deelnemen aan de meting

Media die een zender willen opnemen in de CIM TV-studie moeten lid zijn van het CIM en het jaarlijkse lidgeld betalen.Bovenop de TV-studie kunnen ze de zenders intekenen op de Grote Audimetrie (met als optie het meten van Online Video Content (OVC)) of op de Maandelijkse Zenderrapporten.

Aanvragen dienen tijdig ingediend te worden om alle technische voorbereidingen te kunnen uitvoeren. Voor aanvragen van niet-intekenaars begint de periode van technische voorbereiding pas te lopen na de goedkeuring van het lidmaatschap door het Bestuursorgaan.

Bij het indienen van de aanvraag dien je ook goedkeuring te geven aan telecom providers om het tv signaal en de beelden te laten meten : Proximus for GfK en Proximus for Nielsen, Telenet for GfK en Telenet for Nielsen. Deze formulieren voorzien ook antwoorden op de meest gestelde vragen.

Het overzicht hieronder kan je als gids gebruiken om de toepasselijke documenten tijdig in te dienen. Alle documenten mag je ingevuld bezorgen aan tv@cim.be.

TV_tableau recap_06102021_NL

Opgelet! Een zender dient minstens zes maanden in de Grote Audimetrie te blijven. Indien een zender eerder de Grote Audimetrie verlaat, dan betaalt de intekenaar die de zender vertegenwoordigt gedurende 6 maanden toch de zenderbijdrage (30% van de totale kosten gedeeld volgens het aantal ingetekende zenders en verdeeld over de regies volgens het aantal zenders dat zij vertegenwoordigen).

De intekenaars zullen op de hoogte gebracht worden van de nieuwe zender op de dag van de lancering. Om de vertrouwelijkheid te bewaren, gebeurt deze communicatie niet vroeger.

2. TV-data en tarieven voor de media

Grote Audimetrie
Intekenaars op de Grote Audimetrie ontvangen de dagelijkse levering van gegevens per seconde voor alle zenders die binnen de CIM TV-studie gemeten worden. De tarieven voor toetreding tot de Grote Audimetrie worden jaarlijks bepaald in overleg met de Belgische Associatie van Audiovisuele Media (VIA).

Online Video Content (OVC)
OVC meet de tv-programma’s die op de online platformen van de zender bekeken worden. De online trafiek van de gemeten OVC sites en apps is dagelijks beschikbaar voor de intekenaars. Het tarief om toe te treden tot OVC wordt jaarlijks bepaald in overleg met de Belgische Associatie van Audiovisuele Media (VIA).

Maandelijkse Zenderrapporten
Naast de Grote Audimetrie bestaat de mogelijkheid om Maandelijkse Zenderrapporten (MZR) te laten maken voor een eigen zender en/of een concurrerende zender, en dit voor een doelgroep en een uurschijf naar keuze.

Het MZR bevat het gemiddelde dag-, week-, maandbereik voor de gewenste zender en het marktaandeel van alle intekenende zenders uit de regio (Noord of Zuid). De rapporten staan maandelijks ter beschikking van alle intekenaars op de website van de CIM TV-studie. Zenders die intekenaar zijn van de Maandelijkse Zenderrapporten kunnen op aanvraag een bijkomende fiche aankopen voor een specifieke dag en uurschijf bv. in het kader van een evenement.

Het tarief voor een MZR bestaat uit twee delen:
a. Wie niet via een andere tactische CIM-studie bijdraagt aan de kosten van de Permanente Structuur en de strategische studies, betaalt een forfaitaire bijdrage die jaarlijks geïndexeerd wordt. Op 1/1/2021 bedraagt deze 9.776 €.
b. De MZR worden 1x per jaar door het CIM gefactureerd. In de volgende tabel staan de jaartarieven geldig op 1/1/2021, exclusief BTW. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 

                                                                                                         Basiszender     Bijkomende zender

          Universum 4jr. en ouder + 1 extra doelgroep                          18.385 €               5.511 €

          Bijkomende doelgroep of bijkomend uurblok                           5.511 €               2.700 €

c. Een bijkomende fiche voor de basiszender kost 1.530 euro, voor een bijkomende zender kost een ad hoc fiche 383 euro.
d. De berekeningen en rapporten worden op vraag van het CIM aangemaakt door een gecertifieerd software house dat hiervoor bijkomend een technische kost zal aanrekenen aan de aanvrager.

3. TV-data en tarieven voor de tussenpersonen

Voor de tussenpersonen worden de gedetailleerde gegevens per seconde beperkt tot de nationale intekenende zenders. De seconderesultaten van alle andere gemeten zenders worden geaggregeerd.

Daarnaast krijgen de tussenpersonen kwartiercijfers (rating en share) voor alle andere tv-zenders die minimum 1% marktaandeel halen op het volledige universum (4 jaar en ouder). Hieronder staat een overzicht van de zenders die minimum 1% marktaandeel haalden in het afgelopen jaar.

Opgelet! Een zender op basis van cijfers per seconde mag niet vergeleken worden met een zender op basis van kwartiercijfers. Indien één van de zenders per kwartier gerapporteerd wordt in het bestand voor tussenpersonen, dienen alle zenders op basis van gegevens per kwartier worden weergegeven (ook al zijn gegevens per seconde beschikbaar). Meer informatie over de externe communicatie van gegevens vindt u in  het reglement.

                   Noord                      Zuid

                       -                          ARTE
                                                  France 2
                                                  France 3
                                                 
France 5
                                                  
TV BREIZH

                  Laatste update: 14/01/2021

De financiële voorwaarden voor de toegang tot de TV-studie wordt voor agentschappen die lid zijn van het CIM geregeld via specifieke financieringsregels voor alle CIM-studies (meer uitleg: huishoudelijk reglement).

4. TV-data en tarieven voor deerden

Het CIM voorziet ook voor Media Audit Bureaus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de CIM TV-resultaten. De financiële voorwaarden voor deze toegang is gebonden aan een specifieke tarificatie (klik hier voor meer uitleg).


Vragen ? Neem contact op met tv@cim.be