Home » Pers

De Echtverklaring van de Pers en de Persbereiksstudie

Het CIM voert twee verschillende studies voor de pers uit: Echtverklaring en Persbereik. De Echtverklaring geeft inzicht in het aantal exemplaren die verspreid worden terwijl Persbereik informatie geeft over het aantal lezers van deze exemplaren en hun profiel.

Echtverklaring

 

Het CIM geeft informatie over de oplage en het aantal verspreide exemplaren van perstitels. Dat gebeurt op twee manieren.

Ten eerste vullen alle uitgevers, telkens in het begin van het jaar, een Verklaring op Erewoord in, met de oplage en verspreiding van het afgelopen jaar. Het resultaat van deze verklaringen wordt sinds 2016 op deze site gepubliceerd in de sectie "Brand Reports" onder de vermelding "Stated". De historiek tussen 2007 en 2015 staat in het gedeelte "Resultaten echtverklaring", voor elke titel, bij "Cijfers verklaard op erewoord".

Na elk kalenderjaar worden deze aangiftes gecontroleerd door het externe auditbureau MICC. Dit bureau controleert de bewijsstukken (zoals oplagebonnen, facturen, lijsten van abonnees, enz.) en stelt een Proces-Verbaal op als alles goed verlopen is. Dit proces-verbaal is een officieel document dat een uitgever het recht geeft om gedurende 12 maanden het CIM echtverklaring-logo te gebruiken in de gecontroleerde titel. Zo kan hij aantonen dat deze titel met succes gecontroleerd werd door het CIM. Dit logo moet altijd het jaartal van de controle bevatten. Als dat jaartal méér dan twee kalenderjaren teruggaat, is het logo niet meer geldig! De gecontroleerde cijfers zijn ook beschikbaar op deze website in de sectie "Brand Reports" onder de vermelding "Authentified". De historiek tussen 2007 en 2015 staat in het gedeelte "Resultaten echtverklaring", voor elke titel, bij "Echtverklaarde cijfers". Hieronder vindt u het label van de CIM Echtverklaring, altijd met een referentie naar het laatste jaar waarin de titel gecontroleerd werd, b.v.:

In zowel de Verklaringen op Erewoord als in het proces-verbaal wordt bij de verspreiding een onderscheid gemaakt tussen betaalde verspreiding (met individuele verkoop, verkoop aan derden en verspreiding aan leden) en andere types verspreiding (geadresseerd, ongeadresseerd push en pull). Deze categorieën staan uitgebreid beschreven in het reglement

Persbereik

 

Zoals reeds werd aangehaald geeft Persbereik inzicht in het aantal lezers van perstitels en hun profiel. Deze informatie wordt verkregen op basis van een vragenlijstonderzoek waarbij vragen gesteld worden over ongeveer 180 perstitels. De laatste publicatie heeft plaatsgevonden in oktober 2020. Voor deze publicatie werd een steekproef van 9.893 individuen bevraagd tijdens de periode 01/06/2019 tot 31/05/2020. Ipsos België was verantwoordelijk voor de uitvoering van dit veldwerk.

Na weging is deze steekproef representatief voor alle individuen die woonachtig zijn in België en ouder zijn dan 12 jaar. Volgens het NIS, onze officiële benchmark, gaat het om 9.825.508 personen.

75% van de respondenten werden face-to-face ondervraagd op basis van een willekeurige trekking. De methode die wordt gehanteerd voor de afname van de vragenlijst is CASI/CAPI. Concreet betekent dit dat de respondent gestimuleerd wordt om de enquête zelf in te vullen op de computer. De enquêteur zal enkel tussenkomen indien de respondent hier niet in slaagt.

25% van de respondenten werden online gerekruteerd via het online access panel van Ipsos België.

De resultaten worden voor de intekenaars van de studie in verschillende planningssoftwares beschikbaar gesteld. Voor niet-intekenaars worden de resultaten beschikbaar gesteld in de vorm van fiches die u in de sectie openbare resultaten van onze website kan downloaden. In deze fiches vindt u informatie omtrent het profiel van de lezers, het totale bereik en de Lezers Laatste Periode (LLP). Het totale bereik verwijst naar het totaal aantal lezers in de afgelopen maanden, de Lezers Laatste Periode zijn het aantal lezers die gedurende de laatste periode in contact zijn gekomen met de titel volgens het verspreidingsritme van deze titel. Voor weekbladen is dit bijvoorbeeld het aantal lezers dat gedurende de laatste week in contact is gekomen met de titel.

Indien u meer wil weten over deze studie kan u steeds de methodologie raadplegen, waar er een uitvoerige beschrijving staat van de persbereiksstudie.

 

Agenda

Dagbladen

Weekbladen en GRP

Halfmaandelijkse, maand- en tweemaandelijkse bladen