Home

Echtverklaring en Bereik

De CIM voert 2 verschillende studies voor de pers uit: de echtverklaringsstudie en de bereikstudie.  De echtverklaringsstudie geeft inzicht in het aantal exemplaren die verspreid worden terwijl de persbereikstudie informatie geeft over het aantal lezers van deze exemplaren en hun profiel. Hieronder komt u meer te weten over hoe deze 2 studies concreet uitgevoerd worden.    

Echtverklaring

Het CIM brengt duidelijkheid over de oplage en het aantal verspreide exemplaren van perstitels. Dat gebeurt op twee manieren.

Elk trimester vullen alle uitgevers een Verklaring op Erewoord in met de oplage en verspreiding van het afgelopen trimester. Bij de verspreiding wordt onderscheid gemaakt tussen betaalde verspreiding (met individuele verkoop, verkoop via derden en verspreiding aan leden) en andere manieren van verspreiding (geadresseerd, ongeadresseerd push en pull).  Deze categorieën staan uitgebreid beschreven in het reglement.  Het resultaat van deze verklaringen wordt op deze site gepubliceerd in de sectie resultaten, bij cijfers verklaard op erewoord.

Na elk kalenderjaar worden deze driemaandelijkse aangiftes gecontroleerd door het externe auditbureau MICC. Dit bureau controleert de bewijsstukken (zoals oplagebonnen, facturen, lijsten van abonnees,...) en stelt een proces-verbaal op als alles goed verlopen is. Dit proces-verbaal is een officieel document dat een uitgever het recht geeft om gedurende 12 maanden het CIM echtverklaring-logo te gebruiken in de gecontroleerde titel (zie het voorbeeld hieronder). Zo kan hij aantonen dat deze titel met succes gecontroleerd werd door het CIM. Dit logo moet altijd het jaartal van de controle bevatten. Als dat jaartal méér dan twee kalenderjaren teruggaat, is het logo niet meer geldig! De gecontroleerde cijfers zijn ook beschikbaar op deze site in de sectie resultaten, bij echtverklaarde cijfers.

Label CIM Echtverklaring 2013

Bereik

Zoals reeds werd aangehaald geeft de persbereikstudie inzicht in het aantal lezers van perstitels en hun profiel.

Deze informatie wordt verkregen op basis van een vragenlijstonderzoek waarbij ongeveer 180 perstitels bevraagd worden. Twee keer per jaar worden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. De laatste publicatie heeft plaatsgevonden in maart 2015. Voor deze publicatie werd een steekproef van 10.057 inidividuen bevraagd tijdens de periode 01/12/2013 tot 31/11/2014. TNS Media was verantwoordelijk voor de uitvoering van dit veldwerk.

Deze 10.057 individuen werden op willekeurige wijze getrokken. In deze steekproef zijn op voorhand enkel het geslacht, de leeftijd en de woonplaats gekend. Na weging is deze steekproef representatief voor alle individuen die woonachtig zijn in België en ouder zijn dan 12 jaar. Volgens het orgassim, onze officiële benchmark, gaat het om 9.576.187 personen.

De methode die wordt gehanteerd voor de afname van de vragenlijst is CASI/CAPI. Concreet  betekent dit dat de respondent gestimuleerd wordt om de enquête zelf in te vullen op de computer. De enquêteur zal enkel tussenkomen indien de respondent hier niet in slaagt.

De resultaten worden voor de intekenaars van de studie in een planningssoftware beschikbaar gesteld. Voor niet-intekenaars worden de resultaten beschikbaar gesteld in de vorm van fiches die u in de sectie openbare resultaten van onze website kan downloaden. In deze fiches vindt u informatie omtrent het profiel van de lezers, het totale bereik en LLP. Het totale bereik verwijst naar het totaal aantal lezers dat in de afgelopen maanden een titel gelezen, doorkeken of doorbladerd heeft. De LLP (lezers laatste periode) zijn het aantal lezers die gedurende de referentieperiode in contact zijn gekomen met de titel. De referentieperiode hangt samen met het verspreidingsritme van de titel. Voor weekbladen is dit bijvoorbeeld het aantal lezers dat gedurende de laatste week in contact is gekomen met de titel.

Indien u meer wenst te weten over deze studie kan u steeds de methodologie raadplegen, waar er een uitvoerige beschrijving staat van de persbereikstudie.