Home » Radio

Reglement - Radio

De deelnemers aan de radiostudie zijn ertoe gehouden om de gedragslijnen uit Art. 3 van het Huishoudelijk Reglement en uit dit reglement te respecteren.

1. Deelname aan de studie

Elke intekenaar neemt met alle meetbare radiozenders deel aan de CIM-radiostudie.
Als de methodologie het toelaat, worden ook meetbare radiozenders van niet-intekenaars opgenomen in de CIM-radiostudie.
De Technische Commissie Radio beslist over de publicatievoorwaarden.

2. Publicatievoorwaarden

Met uitzondering van de nationale en buitenlandse radio's, moet een zender of zendercombinatie over minstens 100 observaties beschikken om individueel opgenomen te worden in het publicatiebestand van één golf van de CIM-radiostudie.
Met uitzondering van de nationale en buitenlandse radio's, moet een zender of zendercombinatie na de groepering van de drie laatste golven over minstens 100 observaties beschikken om opgenomen te kunnen worden in het publicatiebestand van drie gecumuleerde golven van de CIM-radiostudie.
De Technische Commissie bepaalt welke zenders als nationale zenders worden opgenomen in een publicatie.
Andere zenders die minder dan 100 observaties behalen, zullen gegroepeerd worden volgens de door de Technische Commissie bepaalde regels.
Voor de toepassing van deze regels wordt er rekening gehouden met het aantal observaties na ascriptie. Deze voorwaarden blijven van toepassing in het kader van de huidige methodologie (methode dagboek).

3. Publicatiedatum van de CIM-radiostudie

De Technische Commissie bepaalt datum en uur van publicatie van de radiostudie.
De intekenaars van de studie mogen onder geen enkele voorwaarde externe gegevens of analyses communiceren vóór deze datum en dit uur. Elke inbreuk terzake zal aanleiding geven tot een onderzoek door de Permanente Structuur die haar conclusies zal voorleggen aan het Bureau van het CIM. Het Bureau bepaalt de sanctie die zal voorgelegd worden aan het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan beslist autonoom over de al dan niet te nemen sanctie.
De Technische Commissie kan autonoom, maar uitsluitend in consensus, beslissen of een synthese, een deel, of het geheel, van de resultaten van de radiostudie onder publicatie-embargo vrijgegeven wordt aan de intekenaars voor interne analyse voorafgaand aan de publicatie en binnen een door haar gekozen timing. Dit verandert niets aan de publicatievoorwaarden zoals hoger beschreven.

4. Wijziging van de naam van een zender

Bij wijziging van de naam van een zender, mag de vermelding van de oude naam (onder de vorm van “radio x (voormalig radio y)”) behouden worden in de lijst van zendernamen aangeduid op de flap van het luisterdagboek gedurende 12 maanden na de officiële datum van de wijziging. Dit op aanvraag van de regie die verantwoordelijk is voor de radio. De lijst met de radio’s vermeld op de flap van het papieren dagboek mag tijdens het veldwerk niet gewijzigd worden.

Bij wijziging van de naam van een zender tijdens het veldwerk, kan een zender aan de Technische Commissie de gewenste publicatievorm vragen. In het kader van de huidige methodologie, is het evenwel de Technische Commissie die beslist of bij de volgende publicatie:

  • de zender wordt gepubliceerd met het gecumuleerd bereik van de oude en de nieuwe zender,
  • dan wel of de nieuwe zender wordt gepubliceerd met het bereik gemeten zoals in dat deel van het veldwerk waarin de nieuwe zender actief was.

Bij de creatie van een nieuwe zender via een zendergroepering tijdens het veldwerk, kan de nieuwe zender aan de Technische Commissie de gewenste publicatievorm vragen. Het is evenwel de Technische Commissie die beslist of de zender bij de volgende publicatie:

  • wordt gepubliceerd met het gecumuleerd bereik van de oude zenders en de nieuwe zender,
  • dan wel of het bereik van de oude zenders en het bereik van de nieuwe zender afzonderlijk wordt gepubliceerd zoals gemeten in dat deel van het veldwerk waarin de betrokken zenders actief waren.

De Technische Commissie beslist, indien nodig, over de toegepaste ascriptiemodaliteiten bij wijziging of creatie van een nieuwe zender.