Home » CIM

Statuten

Titel 1 - Benaming, zetel, voorwerp, duur

Art. 1 Benaming

De vereniging draagt de naam

 • in het Nederlands : Centrum voor Informatie over de Media, afgekort "het CIM";
 • in het Frans : Centre d'Information sur les Médias, afgekort "le CIM".

Art. 2 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van het CIM is gevestigd in 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 46, in het gerechtelijke arrondissement Brussel. Deze kan worden slechts overgedragen mits een beslissing van de Algemene Vergadering en met inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, hier verder beschreven.

Art. 3 Doel van de vereniging

Het CIM, waarvan de leden deel uitmaken van de communicatiewereld in België, groepeert volgens een drieledig schema :

 • de adverteerders,
 • de reclamebureaus en mediabureaus, hierna de tussenpersonen genoemd,
 • de media en mediaregies, hierna de media genoemd.

Het CIM heeft als doel zijn leden voortdurend of regelmatig, en zo snel mogelijk, juiste, objectieve en betrouwbare informatie te verschaffen over het bereik, de kenmerken en de kracht van de media, die wordt vergaard via studies die door zijn bemiddeling werden geconcipieerd en omschreven, en door zijn toedoen werden uitgevoerd, gecontroleerd en voor echt verklaard. Dit alles met de nodige bezorgdheid voor de neutraliteit en de uniciteit van bronnen en referenties. Deze informatie moet zo goed mogelijk aan de behoeften van de leden van het CIM beantwoorden.

Het CIM is gebaseerd op een partnerschap dat blijk geeft van de solidaire bedoelingen van zijn leden, en er uit resulteert. Het CIM bestaat door zijn leden, voor zijn leden en dankzij zijn leden. Door zijn medewerking aan de drieledige vereniging verbindt elk lid er zich dan ook toe voorrang en voorkeur te geven aan elk redelijk voorstel dat de hierboven aangehaalde doelstellingen mogelijk maakt. Hij verbindt er zich ook toe zo goed mogelijk bij te dragen tot de verdere ontwikkeling, het nut en de doeltreffendheid van de vereniging.

Om zijn opdracht te vervullen wijdt het CIM zich, onder andere, aan het opzoeken, bestuderen en verspreiden van alle informatie met betrekking tot de media. Dit omvat onder andere :

 • de controle en de echtverklaring van gegevens over oplage, verspreiding en/of bedeling van de media;
 • exclusief onderzoek naar het bereik van de media door middel van studies of enquêtes;
 • het inzamelen en verspreiden van informatie over de media.

Deze opsomming is illustratief en niet uitputtend.

De middelen om dit doel te bereiken staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement van het CIM en in de Reglementen van de Technische Commissies.

Het CIM mag alle diensten oprichten die zijn doel kunnen bevorderen. Hij mag alle handelsdaden stellen die rechtstreeks of op bijkomstige wijze met zijn doel verband houden.

Art. 4 Duur van de vereniging

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur maar kan te allen tijde worden ontbonden, zoals verder in de statuten beschreven.

Titel 2 - De leden

Art. 5 Leden

Het aantal leden van het CIM is niet beperkt. Het bedraagt minstens twaalf. De vereniging telt enkel vaste leden. Hun namen worden opgegeven in de alfabetische lijsten die elk jaar worden bijgewerkt en tijdens de maand juli ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel worden neergelegd.

Om lid te worden van het CIM moet men actief zijn in de Belgische communicatiewereld en behoren tot één van de drie volgende polen:

 • de adverteerders,
 • de reclamebureaus en mediabureaus, hierna de tussenpersonen genoemd,
 • de media en mediaregies, hierna de media genoemd.

Binnen deze drie polen kunnen 'categorieën' bepaald worden door het huishoudelijk reglement.

Deze rechtspersonen worden vertegenwoordigd door de personen die ze daarvoor aanduiden, met dien verstande dat het aantal vertegenwoordigers niet hoger mag zijn dans het aantal stemmen waarop elk lid recht heeft.

Verenigingen die tot één van deze polen behoren, of tot een door het Huishoudelijk Reglement erkende categorie van één van deze polen, kunnen in die hoedanigheid lid zijn van het CIM.

Ondernemingen en verenigingen die deel willen uitmaken van het CIM moeten schriftelijk een aanvraag richten tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij moeten daarbij verklaren kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen en ze moeten zich ertoe verbinden die na te leven.

Art. 6 Verplichtingen van de leden

Ieder lid is, behoudens de wettelijke verplichtingen, aan het volgende gehouden :

 • regelmatig zijn lidgeld betalen;
 • deelnemen aan de financiering van de permanente structuur;
 • deelnemen aan de financiering van de strategische centrale studie;
 • oprecht, loyaal en effectief bijdragen tot de inzameling en de levering van de informatie, voor zover er geen individuele afbreuk aan het concurrentievermogen wordt gedaan;
 • meewerken aan de procedures ter controle en echtverklaring van de aan het CIM medegedeelde informatie, ten titel van bijdrage aan de inzameling en de levering van de informaties waarvan het CIM eigenaar is;
 • de naleving van de deontologie, onder andere voor wat de vertrouwelijkheid van de informatie, de toegang tot de informatie en het gebruik van de informatie betreft;
 • het meedelen van de vertrouwelijke informatie die noodzakelijk is voor de evaluatie van zijn aandeel in de financiering van de vereniging.

Het Huishoudelijk Reglement mag bepalen welke de specifieke reikwijdte van deze directe of indirecte verplichtingen is voor één of meerdere ledencategorieën.

Art. 7 Toetreding

De kandidaat leden worden aan de Raad van Bestuur voorgesteld bij de eerstvolgende vergadering na hun aanvraag. De Raad neemt een beslissing binnen de twee maanden na de voorstelling van hun dossier en moet zijn beslissingen niet motiveren.

Art. 8 Ontslagname, uitsluiting

De ontslagname en de uitsluiting van leden worden geregeld op de wijze omschreven in de wetgeving en in de huidige statuten (art. 20 al.4).
Elke ontslagname dient per aangetekend brief aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gericht te worden ; het desbetreffende lid moet met zijn ledenbijdrage voor het lopende jaar in orde zijn.
Bovendien, indien een lid zijn ledenbijdrage niet betaalt ondanks een ingebrekestelling die verstuurd werd ten minste 8 dagen ervoor, kan de Raad van Bestuur hem als ontslagnemend lid beschouwen.

Art. 9 Verlies van de hoedanigheid van lid

Het lid van het CIM dat ophoudt de activiteit uit te oefenen die vereist is om lid te zijn, alsook het lid dat in vereffening is of failliet werd verklaard, houdt van rechtswege op deel uit te maken van de vereniging.

In geval van splitsing van een lid, zal de splitsingakte moeten verduidelijken welke maatschappij, ontstaan uit de splitsing, de hoedanigheid van lid zal behouden ; in geval van fusie van twee leden, zal de fusieakte verduidelijken aan welke van de twee hoedanigheden er wordt verzaakt ; zolang het CIM geen kopie van de splitsing- of fusieakten met de vereiste verduidelijkingen in zijn bezit heeft, of althans een document dat het akkoord tussen de partijen vaststelt, zijn alle rechten van de gesplitste of gefuseerde leden opgeschorst.

Art. 10 Rechten op het vermogen van de vereniging

Het ontslagnemende, geschorste of uitgesloten lid, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden, in vereffening of in failliet verklaard lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen geen rekeninguittreksels, verantwoording, gerechtelijke verzegelingen of inventarissen eisen of vorderen.

Art. 11 Bijdragen

Elk jaar bepaalt de Gewone Algemene Vergadering de ledenbijdrage en het eventuele toetredingsrecht. De bijdrage mag niet hoger liggen dan 3.000 euro, waarde per 1 januari 2002.

Titel 3 - De Maatschappelijke Organen

Art. 12

De vereniging telt 4 maatschappelijke organen die in haar naam optreden, elk binnen de grenzen van de algemene bevoegdheden die hen in de huidige statuten worden toegekend :

 • de Algemene Vergadering die de bevoegdheden heeft die haar door de wet en de huidige statuten worden toegekend,
 • de Raad van Bestuur die het beslissings- en bestuursorgaan is, en bevoegd voor alles wat niet aan de Algemene Vergadering werd toegewezen,
 • het Bureau dat, in de schoot van de Raad van Bestuur, het uitvoerende orgaan is,
 • de Algemene Vertegenwoordiging of handtekeningbevoegdheid.

Deze organen hoeven hun bevoegdheden tegenover derden niet te bewijzen.

Titel 4 - De Algemene Vergadering

Art. 13 Bevoegdheden

De bevoegdheden die uitsluitend aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden zijn :

 1. de wijziging van de statuten,
 2. de uitsluiting van een lid,
 3. de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 4. de benoeming en de afzetting van de rekeningcommissaris en de bepaling van zijn bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 5. de goedkeuring van rekeningen en begrotingen,
 6. de kwijting aan de bestuurders en de rekeningcommissaris,
 7. de goedkeuring van, en de wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement,
 8. de ontbinding van de vereniging en de aanwijzing van één of meerdere vereffenaars,
 9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,
 10. de interpretatie van de huidige statuten.

Art. 14 Vergaderingen

De Gewone Algemene Vergadering moet ieder jaar, in de loop van de maand april, plaatsvinden op de hoofdzetel van het CIM of op iedere andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Het CIM kan te allen tijde, bij beslissing van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens een vijfde van de leden, tot een Buitengewone Algemene Vergadering oproepen. Alle leden moeten dan voor deze vergadering worden opgeroepen.

Art. 15 Bijeenroeping

De Algemene Vergadering wordt, minstens twee weken vóór datum door de Raad van Bestuur, bijeengeroepen via een aan ieder lid gerichte gewone brief of e-mail die in naam van de Raad van Bestuur ondertekend is door de Voorzitter of door twee bestuurders.

De oproepingsbrief moet de agenda bevatten. Elk schriftelijk voorstel, ondertekend door tenminste één twintigste van de leden, moet op de agenda worden gebracht.

Art. 16 Volmachten

Elk lid heeft het recht de Vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen, hetzij in eigen persoon of via een bevoegde vertegenwoordiger, hetzij via gelijk welke andere mandataris die lid is van het CIM en deel uitmaakt van zijn eigen ledencategorie : media, tussenpersonen of adverteerders.

Alle leden hebben een gelijk stemrecht en beschikken ieder over één stem. De leden die drager zijn van een volmacht mogen over maximaal twee stemmen beschikken, hun eigen stem inbegrepen.

Art. 17 Voorzitterschap

De Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de Ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 18 Quorum en meerderheid

De Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid, behoudens de in artikel 20 voorkomende gevallen. Voor de berekening van de meerderheid worden de onthoudingen niet als stemmen beschouwd.

Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend als hijzelf een bestuurder is.

Art. 19 Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden door de Voorzitter en de Secretaris ondertekend en in een speciaal daartoe bestemd register gehouden. Het register wordt bewaard op de zetel van het CIM waar de leden het kunnen raadplegen.

Indien de belangstellenden geen lid zijn maar hun rechtmatig belang kunnen bewijzen, dan moeten ze een schriftelijke toelating aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of aan de Secretaris vragen om inzage in de stukken te krijgen.

Uittreksels van deze notulen worden geldig ondertekend door de Voorzitter of de Secretaris.

Art. 20 Quorums en bijzondere meerderheid

Een wijziging van de statuten kan slechts door een Buitengewone Algemene Vergadering en met een tweederde meerderheid worden beslist. De wijziging moet duidelijk in de vergaderingagenda vermeld zijn en twee derden van de stemgerechtigde leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval dit quorum niet wordt gehaald, kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er moeten tussen de twee vergaderingen ten minste 15 dagen zitten.

Dezelfde regels van bijeenroepen en dezelfde aanwezigheidsvereisten gelden voor een wijziging aan het doel van de vereniging of voor de vrijwillige ontbinding van de vereniging. In die gevallen is het vereiste stemquorum echter vier vijfden.

Voor de goedkeuring van, of de wijziging aan het Huishoudelijk Reglement is een meerderheid van twee derden van de stemmen vereist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit punt moet vermeld staan in de agenda.

Dezelfde regels gelden voor het uitsluiten van een lid. Deze laatste zal, indien hij dit wenst, zijn verdediging kunnen voordragen.

Titel 5 - De Raad van Bestuur

Art. 21 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet of de huidige statuten niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering verlenen.

Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Voor elk specifiek geval zal hij een formeel mandaat geven aan de Voorzitter, aan een bestuurder of aan de Algemeen Directeur.

De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van zijn bestuurders, of zelfs aan een andere persoon, buiten de vereniging. In dit laatste geval is het akkoord van de Algemene Vergadering vereist.

Zo kan een afgevaardigde bestuurder of een Algemeen Directeur, of de twee, met het dagelijkse bestuur worden belast. Deze zal zijn bevoegdheid alleen uitoefenen. Hij verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover De Post, het Bestuur van de Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle gemeentelijke, intercommunale en andere administraties. Hij kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bij het nemen van beslissingen in verband met het ontwerpen en uitvoeren van studies en diensten, baseert de Raad zich op de bevoegde en omstandige adviezen van de betrokken Technische Commissie of van iedere werkgroep die daarvoor een specifieke opdracht kreeg, alsook op het advies van de Algemeen Directeur.

Art. 22 Samenstelling

Het CIM wordt geleid door een Raad van Bestuur die is samengesteld uit minstens twaalf bestuurders, bij een Algemene Vergadering door de leden voor een termijn van drie jaar gemandateerd, en die te allen tijde door hen afzetbaar zijn.

Deze bestuurdersmandaten worden jaarlijks voor een derde vernieuwd, volgens een bij aanvang door loting vastgestelde volgorde.

De akten van benoeming, herbenoeming of ontslag van de bestuurders worden, binnen de maand van de wijziging, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd, met verzoek tot bekendmaking in de Bijlagen van het Staatsblad.

De bestuurdersmandaten worden gratis uitgevoerd.

Behalve in geval van onmogelijkheid, bijvoorbeeld bij gebrek aan kandidaturen, moet de Raad van Bestuur als volgt zijn

 • twee derde gekozen uit de media,
 • een derde gekozen uit de niet-media.

De kandidaat-bestuurder of de plaatsvervangende bestuurder moet lid zijn of gevolmachtigde vertegenwoordiger van een onderneming die lid is van het CIM. Een vereniging die deel uitmaakt van één van de toegelaten categorieën (cfr art. 23), mag zelf kandidaten voorstellen (cfr art. 5 par. 4) maar slechts één enkele ervan mag zetelen als bestuurder. Deze bestuurder moet zijn vereniging, voor de doelstellingen en beslissingen van het CIM, kunnen binden.

Art. 23 Categorieën

De Raad van Bestuur van het CIM bestaat uit vertegenwoordigers van elke categorie die deel uitmaakt van één van de polen van de drieledige structuur. Het Huishoudelijk Reglement bepaalt de categorieën die de toelating hebben om kandidaturen voor de functies van bestuurder of van plaatsvervangend bestuurder in te dienen. Dit Reglement vermeldt ook het aantal leden  dat door elk van deze categorieën mag worden voorgedragen.

Om van een categorie deel uit te maken, moet iedere vereniging vermeld zijn op de in het Huishoudelijk Reglement opgenomen lijst van erkende verenigingen. Moet er een nieuwe vereniging aan de lijst worden toegevoegd, komt het de Raad van Bestuur toe aan de Algemene Vergadering een nieuwe verdeling van de zetels voor te stellen binnen de categorieën van de betrokken pool. Deze wijziging moet met een meerderheid van twee derden van de stemmen worden goedgekeurd (cfr art. 30). Deze nieuwe verdeling blijft zonder gevolg voor de lopende bestuursmandaten.

Elke ledencategorie stelt minstens evenveel kandidaten voor als het Huishoudelijk Reglement haar zetels toekent. Indien het aantal kandidaturen in een van de categorieën toch onvoldoende blijkt, zal het aantal bestuurders tot aan de volgende verkiezingen gereduceerd blijven.

Art. 24 Vergaderingen en beslissingen

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders. De Raad mag slechts beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Behalve belangenconflict is de Algemeen Directeur aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur, maar hij neemt niet deel aan de stemming.

Een bestuurder mag een andere vertegenwoordigen indien die laatste hem volmacht heeft verleend. Deze volmacht is niet overdraagbaar. Een bestuurder die aan de stemming deelneemt, mag niet meer dan drie volmachten hebben.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden door de Voorzitter geleid of, als hij belet of afwezig is, door de Ondervoorzitter.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Om de volledige gelijkheid van de stemmen tussen de bestuurders van de pool niet-Media en de pool Media, zal elk bestuurder van de pool niet-Media beschikken over een stemgewicht van 2 stemmen. 

Deze beslissingen worden vastgelegd in een verslag dat door de Voorzitter en de Secretaris wordt ondertekend en bijgehouden in een register. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Voor te leggen uittreksels en alle andere akten moeten door de Voorzitter of door de Secretaris worden ondertekend.

Art. 25 Plaatsvervangende bestuurders

Vóór elke Algemene Vergadering met een verkiezing, zal het CIM bij de polen en categorieën een oproep doen om eveneens kandidaturen voor plaatsvervangende bestuurders in te dienen. Deze laatste zijn geroepen om, indien nodig, de effectieve bestuurders van hun respectieve categorieën en polen te vervangen. Insgelijks zal bij alle leden een oproep worden gedaan om kandidaturen voor plaatsvervangende individuele bestuurders aan te duiden.

De plaatsvervangende bestuurders worden voor een jaar aangesteld en zijn herkiesbaar.

De plaatsvervangende bestuurder treedt van rechtswege in functie van zodra de Raad van Bestuur de vacature vaststelt voor een mandaat van een effectieve bestuurder uit de pool of de categorie waartoe hij behoort. Hij zal dit mandaat voleindigen.

Ingeval er meerdere plaatsvervangers zijn, zal hij die de meeste stemmen haalde de vervanging tot het einde van het betrokken mandaat waarnemen, behalve als de betrokkene beslist om, ter vrijwaring van het evenwicht tussen de polen en categorieën, zijn beurt aan de volgende over te laten. Deze laatste beschikt over dezelfde mogelijkheid. In de hypothese dat alle plaatsvervangers hun beurt zouden hebben opgegeven, wordt beroep gedaan op de bepalingen voorzien in artikel 26.

Bij gelijkheid van stemmen tussen twee kandidaten en indien geen van beiden zich wil terugtrekken, zal de oudste benoemd worden.

Art. 26 Waarnemers

In alle gevallen waar er niet kan worden voorzien in de vervanging van een bestuurder door een plaatsvervanger van zijn categorie, stelt zijn sector aan de Raad van Bestuur de kandidatuur van een waarnemer voor. Dit voor de tijd die tot aan de volgende verkiezingen strekt.

De aldus aangeduide waarnemer mag de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen maar beschikt niet over het stemrecht ; toch mag hij het standpunt van zijn categorie verwoorden. De waarnemer heeft de plicht verslag uit te brengen aan degenen die hij vertegenwoordigt.

Art. 27 Kandidaturen

Kandidaturen moeten zes weken voor de datum van de Algemene Vergadering, eventueel door de betrokken categorie, schriftelijk aan de Voorzitter van het CIM worden gericht.

De oproepingsbrief voor de Algemene Vergadering met een verkiezing bevat de kandidatenlijst en vermeldt voor ieder van hen, enerzijds de pool of de categorie waartoe ze behoren en anderzijds de pool of de categorie van de door hen gewenste zetel.

Ze duidt ook aan of de kandidaten wensen te worden verkozen als effectieve of plaatsvervangende bestuurders.

Art. 28 Verkiezingen

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering verkozen op basis van de lijsten die voorgesteld werden door elke categorie.

De kiezers drukken hun stemmen uit door middel van een geheim stembiljet dat alle kandidaten in alle categorieën bevat.

Wanneer, binnen een categorie, de kandidatenlijst meer personen telt dan het aantal mandaten te voorzien, zal de verkiezing gewonnen worden door de kandidaten die binnen deze categorie de meeste stemmen hebben behaald.

Bij gelijkheid van stemmen tussen twee kandidaten, zal in onderling overleg worden bekeken of één van hen akkoord gaat om zich terug te trekken. Indien dit overleg niet lukt, zal de oudste benoemd worden.

Art. 29 Automatische ontslagname

Een bestuurder die ophoudt zijn professionele activiteiten uit te voeren binnen de onderneming die hem te werk stelt wordt als ontslagnemend beschouwd. Doch, het behoort aan de onderneming om te beslissen of die persoon al dan niet zijn vertegenwoordiger blijft als het gaat om een individuele bestuurder. Gaat het om een bestuurder die een categorie vertegenwoordigt, dan behoort het aan die categorie om dienaangaande te beslissen.

Art. 30 Huishoudelijk Reglement en Bijzondere Reglementen

De Raad van Bestuur dient zijn Huishoudelijk Reglement en de eventuele aanpassingen eraan ter goedkeuring voor te leggen aan een  Algemene Vergadering die beslist met een twee derde meerderheid.

Dit reglement zal de toepassingsregels van de huidige statuten bepalen, zoals de financieringswijze en de voorwaarden om toegang te krijgen tot de gegevens van het CIM, het aantal zetels in de Raad van Bestuur en de wijze waarop die zetels zullen worden verdeeld onder de verschillende vertegenwoordigers van de drie polen, in voorkomend geval, van hun categorieën.

De Raad van Bestuur kan zijn eigen Reglement opstellen met betrekking tot de materie waarvoor hij bevoegd is.

Titel 6 - Het Bureau

Art. 31 Bevoegdheden en samenstelling

Het Bureau maakt deel uit van de Raad van Bestuur en is er het uitvoerende orgaan van. Bij delegatie van de Raad, is hij belast met het dagelijkse bestuur van het CIM, dit wil zeggen de administratieve taken die niet verder gaan dan de dagdagelijkse noden van de vereniging, of die welke zowel wegens hun geringe belang als wegens de nood aan een snelle oplossing geen optreden van de Raad van Bestuur verantwoorden.

Het Bureau bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en waakt over de uitvoering van de beslissingen die er werden genomen.

Binnen de krijtlijnen van het budget dat door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd, werft hij de personeelsleden aan, ontslaat ze, beslist over hun taken en salarissen, en informeert er de Raad van Bestuur over.

Hij waakt ook over de deontologie betreffende het gebruik van de CIM data. (cfr art.41).

Na iedere Gewone Algemene Vergadering en op voorstel van de Voorzitter, kiest de Raad van Bestuur onder zijn leden, en bij voorrang onder de leden waarvan de kandidatuur door een categorie werd ingediend, degenen die in het Bureau zullen zetelen. Het Bureau is als volgt samengesteld :

 • de Voorzitter die er van rechtswege deel van uitmaakt,
 • een Secretaris,
 • een Schatbewaarder,
 • twee bestuurders die behoren tot de twee polen die niet door de Voorzitter worden vertegenwoordigd en waarvan er één als Ondervoorzitter zal worden aangeduid. Indien de Voorzitter een persoon is, extern aan de vereniging, zal men er op toezien dat het Bureau, in zijn geheel beschouwd, altijd minimaal één vertegenwoordiger van elk van de drie polen telt.

Het mandaat van de leden van het Bureau loopt één jaar, met uitzondering van dat van de Voorzitter dat voor drie jaar geldt.

Deze personen handelen alleen voor de specifieke taken vermeld in artikel 33. Ze handelen als college als ze zich over gelijk welk ander onderwerp uitspreken.

Het Bureau vergadert telkens de Voorzitter het nodig acht en telkens wanneer één van de leden erom verzoekt. Deze laatste moet de punten opgeven die hij op de agenda wil geplaatst zien. Het Bureau kan, ter raadpleging, iedere persoon uitnodigen van wie het advies hem nuttig lijkt. Behalve bij mogelijk belangenconflict, neemt de Algemeen Directeur deel aan de vergaderingen van het Bureau.

Art. 32 Verkiezing van de Voorzitter

De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal :

 • ofwel door de Raad van Bestuur uit zijn leden worden gekozen, ongeacht de pool waartoe hij behoort,
 • ofwel een externe persoon zijn die door een bestuurder wordt voorgesteld en waarvan de ervaring en kwaliteiten unaniem worden erkend.

    De externe Voorzitter bezit niet de hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur en heeft er dus geen stemrecht. De bestuurders kunnen hem geen volmacht geven om in hun plaats te stemmen.

De Voorzitter wordt bij eenvoudige meerderheid verkozen voor drie jaar. Ingeval hij uit een bedrijf komt dat tot één van de drie polen behoort, is hij maar één keer herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.

Art. 33 Specifieke taken

De Voorzitter :

 • Hij waakt er over dat de vereniging zijn doel vervult, binnen de lijnen van de statuten, dat zij de wettelijke en administratieve bepalingen in acht neemt, alsook de werkingsregels van de huidige statuten,
 • Hij waakt over de gelijke behandeling en de harmonie binnen de drieledige structuur, staat open voor de noden van elke categorie en tracht, bij conflicten, de standpunten dichter bij elkaar te brengen,
 • Hij roept de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeen, zit ze voor en ondertekent de verslagen,
 • Hij stelt het Bureau samen en laat die door de Raad van Bestuur goedkeuren,
 • Hij zit het Bureau voor en ziet toe dat de leden hun rol vervullen, in volle openheid naar de Raad van Bestuur toe,
 • Hij ondersteunt en superviseert de Algemeen Directeur,
 • Hij heeft handtekeningbevoegdheid (cfr art. 34), samen met de Ondervoorzitter,
 • Hij staat in voor een lange termijnvisie over de noden van de markt met betrekking tot bereikstudies, en waakt over de continuïteit van het CIM, zijn zichtbaarheid en zijn imago.

De Ondervoorzitter :

 • Hij staat de Voorzitter bij in al zijn taken,
 • Hij vervangt de Voorzitter als die belet of afwezig is.

De Secretaris :

 • Hij waakt over de bekendmakingformaliteiten die door de wet op de VZW's worden opgelegd, alsook op het jaarlijkse neerleggen van de bijgewerkte lijst van de leden ter Griffie van de Handelsrechtbank, en de neerlegging van de jaarlijkse rekeningen,
 • Hij waakt er over dat de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering worden opgemaakt, dat ze worden ondertekend door de Voorzitter en hijzelf en in een daartoe bestemd register worden bewaard.

De Schatbewaarder :

 • Hij waakt er over dat de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering op tijd, volledig en correct worden geïnformeerd over de financiële situatie van de vereniging, haar reserves en jaarlijkse rekeningen,
 • Hij waakt over het jaarlijkse budget en informeert de Raad indien hij overschrijdingen constateert,
 • Hij waakt er over dat er een rekeningcommissaris wordt aangesteld en rapporteert bijtijds aan de Algemene Vergadering.

Titel 7 - De algemene vertegenwoordiging

Art. 34

Bij gebrek aan een delegatie verleend bij een specifiek besluit van de Raad van Bestuur, wordt elke akte die het CIM verbindt, elke machtiging of volmacht, elk ontslag van agenten, bedienden en werknemers, door de Voorzitter ondertekend, gezamenlijk met de Ondervoorzitter of, bij gebreke, een lid van het Bureau. Dezen hoeven, ten aanzien van derden, geen bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing.

Titel 8 - Strategische Comités

Art. 35 Strategische Comités 'Media'

Voor elk mediumtype kan de Raad van Bestuur, voorzover nodig, een Strategisch Comité oprichten. Dit Comité bepaalt de behoeften van het medium en de doelstellingen van de zogenoemde ‘tactische’ studie of studies waarin een mediumtype participeert. ('Tactische' studies hebben als hoofddoel de meting van het bereik van de media).

Het Comité definieert de methodologische modaliteiten, het type resultaten, het budget, de exploitatiemethoden en bepaalt het kader voor de call for tender. Na de start van een studie houdt het Comité toezicht op het verloop van de studie en de overeenstemming met de beoogde doelstellingen.

Elk Strategisch Comité van een mediumtype wordt samengesteld uit beslissingsnemers:

-          van tussenpersonen en adverteerders die samen de ‘pool van de kopers’ vormen, en

-          de categorieën van de media pool die betrokken zijn in de studie en samen de ‘pool van de verkopers’ vormen.

De pool ‘verkoper’ moet vertegenwoordigd worden door intekenaars die samen minstens 75% betalen van het gefinancierd bedrag van de betrokken CIM studies.

De pool ‘koper’ wordt minstens samengesteld uit 3 commissarissen.

 

De pool ‘verkoper’ duidt een Voorzitter van het Strategisch Comité aan.

De Voorzitter stelt zijn comité samen op basis van een lijst van kandidaten die passen bij de gedefinieerde criteria en die voorgesteld zijn door de betrokken polen. Hij legt vervolgens zijn lijst voor aan de Raad van Bestuur die zijn keuzes bevestigt of verwerpt. De commissarissen worden persoonlijk benoemd en moeten deelnemen aan de debatten en aan de stemmingen. Indien ze niet aanwezig kunnen zijn, kunnen ze zich uitzonderlijk (maximum 3 keer) laten vervangen door een plaatsvervanger die ze aangeduid hebben bij hun benoeming. Er kan geen volmacht worden gegeven aan een andere commissaris.

De commissarissen worden normaal benoemd voor de duur van de betrokken studie; hun mandaat mag vernieuwd worden. De Voorzitter mag nochtans op elk moment, voor praktische redenen, zijn Comité herschikken. In dit geval moet hij de aanpassing laten goedkeuren door de Raad van Bestuur.

 

In geval van stemming zal het gewicht van elke pool (koper en verkoper) identiek zijn, ongeacht het aantal deelnemers in elke pool.

 

De Algemeen Directeur van het CIM en de Voorzitter van de Technische Commissie worden op elke vergadering uitgenodigd maar hebben geen stemrecht.

De commissarissen mogen experten (van buiten het Strategisch Comité, en onafhankelijk van de vertegenwoordigde partijen) uitnodigen om deel te nemen aan de debatten, maar zonder stemrecht.

 

Het Strategisch Comité organiseert zoveel vergaderingen als nodig voor zijn missie. Als de studie gestart is, zal het Comité minstens één vergadering organiseren 9 maanden na het starten van de studie, daarna minstens één keer om de 12 maanden die volgen.

De beslissingen worden in consensus binnen het Comité genomen. Indien een stemming nodig is, zullen de beslissingen genomen worden volgens het principe van de drievoudige twee derde meerderheid: binnen het Strategisch Comité, binnen de pool van de kopers en binnen de pool van de verkopers.

 

De Strategische Comités informeren regelmatig de Raad van Bestuur over de ontwikkeling van hun werkzaamheden en leggen hun eindaanbevelingen schriftelijk vast, in de vorm die ze zelf kiezen.

Art. 36 Strategische Comités 'CrossMedia'

Het Strategisch Comité van de ‘CrossMedia’ studies bepaalt de strategische oriëntatie van de ‘CrossMedia’ studies met als hoofddoel de meting van het gecombineerd bereik van alle media. Dit Comité is samengesteld uit 14 commissarissen, verdeeld als volgt:

-          7 beslissingsnemers van de tussenpersonen en adverteerders die samen de ‘pool van de kopers’ vormen, en 

-          7 beslissingsnemers van de media pool (1 voor Dagbladen, 1 voor Periodieke Pers, 1 voor TV, 1 voor Radio, 1 voor Bioscoop, 1 voor Internet, 1 voor Out of Home), die samen de pool van de verkopers vormen.

De pool van de kopers duidt de Voorzitter van het Strategisch Comité aan.

De Voorzitter stelt zijn comité samen op basis van een lijst van kandidaten die passen bij de gedefinieerde criteria en die voorgesteld zijn door de betrokken polen. Hij legt vervolgens zijn lijst voor aan de Raad van Bestuur die zijn keuzes bevestigt of verwerpt. De commissarissen worden persoonlijk benoemd en moeten deelnemen aan de debatten en aan de stemmingen. Indien ze niet aanwezig kunnen zijn, kunnen ze zich uitzonderlijk (maximum 3 keer) laten vervangen door een plaatsvervanger die ze aangeduid hebben bij hun benoeming. Er kan geen volmacht worden gegeven aan een andere commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor de duur van de betrokken studie; hun mandaat mag vernieuwd worden. De Voorzitter mag nochtans op elk moment, voor praktische redenen, zijn Comité herschikken. In dit geval moet hij de aanpassing laten goedkeuren door de Raad van Bestuur.

De Algemeen Directeur van het CIM en de Voorzitter van de Technische Commissie worden op elke vergadering uitgenodigd maar hebben geen stemrecht.

De commissarissen mogen experten van buiten het Strategisch Comité uitnodigen om deel te nemen aan de debatten, maar zonder stemrecht.

Het Strategisch Comité organiseert zoveel vergaderingen als nodig voor zijn missie. Als de studie gestart is, zal het Comité minstens één vergadering 9 maanden na het starten van de studie organiseren, daarna minstens één keer om de 12 maanden die volgen.

De beslissingen worden in consensus binnen het Comité genomen. Indien een stemming nodig is, zullen de beslissingen genomen worden volgens het principe van de drievoudige twee derde meerderheid: binnen het Strategisch Comité, en bij de kopers en de verkopers.

Indien de nodige meerderheden na het stemmen niet behaald worden voor bepaalde beslissingspunten, zullen deze punten voorgelegd worden aan een ’Comité der Wijzen’. Dit Comité stelt een oplossing voor aan het Strategisch Comité dat over het voorstel zal kunnen beslissen met een vier vijfde meerderheid, dus minstens 12 stemmen op de 14 leden. Het Comité der Wijzen wordt samengesteld in een redelijk termijn uit bestuurders die gekozen worden door de Raad van Bestuur, met hetzelfde aantal vertegenwoordigers voor de polen koper en verkoper, en zonder de betrokken commissarissen. De Algemeen Directeur van het CIM wordt op elke vergadering uitgenodigd maar heeft geen stemrecht.

Het Strategische Comité informeert regelmatig de Raad van Bestuur over de ontwikkeling van zijn werkzaamheden en legt zijn eindaanbevelingen schriftelijk vast, in de vorm die het zelf kiest. 

 

Titel 9 - Technische Commissies

Art. 37 Voorzitterschap, samenstelling

Voor elk type studie of activiteit kan de Raad van Bestuur, voor zover nodig, een Technische Commissie oprichten.

Zodra een studie van start is gegaan, waakt de Technische Commissie over de uitvoering en de overeenstemming met het lastenboek.

 

Art. 38 Samenstelling, vergaderingen en beslissingen

De Voorzitter van de Technische Commissie van elke ‘tactische’ studie (die het bereik van een mediumtype meet) is lid van de pool Tussenpersonen, en wordt gekozen door de leden van de mediacategorie die het grootste gedeelte van de studie financiert.

De Voorzitter van de Technische Commissie van de ‘CrossMedia’ studies (die het gecombineerd bereik van alle media schat) is lid van de pool Tussenpersonen en wordt gekozen door de leden van de pool Tussenpersonen.

 

De Voorzitter stelt een lijst met kandidaat commissieleden samen die hij kiest uit de Media en Tussenpersonen polen op basis van hun competentie. Hij kan ook externe personen uitnodigen, waaronder een senior expert die lid is van het Strategisch Comité van de betrokken studie. Deze kandidatenlijst zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur die zijn keuzes bevestigt of verwerpt.

De leden van de Technische Commissies worden voor twee jaar benoemd. Hun mandaat kan vernieuwd worden. De Voorzitter van een Commissie kan echter op elk moment, om technische redenen of bij gebrek aan inzet, zijn Commissie herschikken of een lid vervangen. In dat geval moet hij zijn voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Iedere Technische Commissie moet minstens een vertegenwoordiger tellen van het type medium waarop de studie betrekking heeft, behalve indien er geen kandidaturen zijn.

De Algemeen Directeur en/of één van zijn medewerkers nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van de Technische Commissies.

Op initiatief van de Voorzitter van het CIM kan de Voorzitter van een Technische Commissie worden uitgenodigd om vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen die onderwerpen behandelen die betrekking hebben op zijn opdracht. Hij zal echter geen inspraak in de beslissingen van deze Raad Krijgen.

Art. 39 Reglement

Elke Technische Commissie stelt aan de Raad van Bestuur de principes en werkmethodes voor volgens dewelke ze haar toevertrouwde activiteit zal uitoefenen. Na eventuele aanpassingen bekrachtigt de Raad van Bestuur deze voorstellen, die vanaf dan het Reglement van deze Technische Commissie vormen.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van elke studie moet de Technische Commissie die ermee belast is, elke betrokken onderneming horen die daarom verzoekt. Indien die onderneming dit uitdrukkelijk vraagt, moeten haar opmerkingen en het gemotiveerde advies van de Technische Commissie schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden meegedeeld. Die brengt dan de leden van de Raad van Bestuur op de hoogte.

De Technische Commissies leggen hun adviezen voor aan de Raad van Bestuur in de vorm die zij gepast achten maar die noodzakelijkerwijze een schriftelijk verslag bevat. De uitgebrachte adviezen dienen gemotiveerd te zijn, en geïndividualiseerd als één van hun leden erom vraagt.

Titel 10 - Gebruik en bescherming van de gegevens

Art. 40 Diensten / gebruik, verspreiding door de leden van de gegevens van het CIM

De gegevens en de publicaties van het CIM zijn eigendom van de vereniging ; ze zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend aan het gebruik van de leden voorbehouden volgens de modaliteiten die door deze statuten, het Huishoudelijk Reglement en de beslissingen en reglementen van de bevoegde organen worden vastgesteld.

De leden mogen de gegevens, hen door het CIM bezorgd, gebruiken in het kader van hun activiteiten. Ze mogen die gegevens echter niet verhandelen, noch tegen betaling, noch gratis.

Bovendien zal elke Technische Commissie aan de Raad van Bestuur de lijst van de ledencategorieën waartoe de diensten, werken en publicaties van haar studie zich uitdrukkelijk richten, ter goedkeuring moeten voorleggen.

Art. 41 Vertrouwelijk karakter van de gegevens / deontologie

Het Bureau waakt over de deontologie betreffende de norm aangehaald in artikel 40 al. 2, welke het interpreteert telkens als het om een voorafgaand advies gevraagd wordt, alsook bij elk incident dat betrekking heeft op die norm en die hem ambtshalve of na een klacht wordt voorgelegd.

Een Disciplinaire Kamer ad hoc zal uitspraak doen over de beroepen die tegen de adviezen van het Bureau worden ingediend, alsook over elke materie die het Bureau aan haar beslissing overlaat.

De Disciplinaire Kamer wordt voorgezeten door een beroepsmagistraat of, bij gebrek, door een onafhankelijke advocaat aangeduid door de Raad van Bestuur. Deze wordt bijgestaan door vier bijzitters die eveneens door de Raad van Bestuur, uit zijn leden, worden gekozen :

 • twee bestuurders uit de pool media,
 • één bestuurder uit de pool adverteerders,
 • één bestuurder uit de pool tussenpersonen.

De Disciplinaire Kamer doet uitspraak hetzij door een beslissing te nemen, hetzij door het advies van het Bureau te bevestigen of aan te passen ; in voorkomend geval mag zij een vonnis uitspreken die een disciplinaire sanctie oplegt. De disciplinaire sancties kunnen gaan tot een voorstel tot uitsluiting en worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.

Art. 42 Cessie en overdracht van de gegevens door het CIM aan derden

In afwijking van artikel 40 al.1, mogen bepaalde modaliteiten van gebruik en/of van financiering en/of van verspreiding van werken en publicaties aan derden door de Raad van Bestuur worden vastgelegd.

Art. 43 Diensten / gebruik

Kentekens, studies en inlichtingen die het CIM toebehoren of van het CIM uitgaan mogen slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur.

Andere bepalingen

Titel 11 - Toezicht en budget

Art. 44 Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije jaar af en bereidt de begroting van komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring van de Algemene Vergadering voorgelegd.

Art. 45 Toezicht

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de conformiteit van de boekhoudkundige verrichtingen ten aanzien van de wet en van de statuten, wordt opgedragen aan een Rekeningcommissaris die lid is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De Schatbewaarder waakt er over dat de Algemeen Directeur aan deze laatste de nodige stukken bezorgt, minstens één maand vóór de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering. De Commissaris stelt schriftelijk verslag op van zijn opdracht, conform de wettelijke bepalingen en volgens de regels van zijn Instituut.

Titel 12 - Ontbinding, vereffening

Art. 46

Behoudens gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan de Algemene Vergadering slechts tot de ontbinding van de vereniging besluiten mits inachtneming van de bepalingen die in artikel 20 van de huidige statuten zijn opgenomen.

Bij vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of, bij gebreke, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden alsook de vereffeningvoorwaarden.

Elke beslissing aangaande de ontbinding zal ter Griffie van de Handelsrechtbank neergelegd worden om bekendgemaakt te worden in de Bijlagen van het Staatsblad.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dat van het CIM benadert.

 

Titel 13 - Wettelijk kader

Art. 47

Verschillen in interpretatie over de geest of de letter van de huidige statuten worden door de Algemene Vergadering beslecht.

Voor elk geschil tussen de vereniging en derden, kiest de vereniging als woonplaats het adres van haar zetel. Deze keuze geldt als aanwijzing van het rechtsgebied.

Al wat niet expliciet in de huidige statuten is voorzien, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.